Používáme cookies.
Souhlasím
Košík

Váš košík je prázdný.

Půjčovna a servis

Reklamační řád

Reklamační řád e-shopu www.skibohemia.cz je v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží uplatněné spotřebitelem v záruční době. V případě, že je kupujícím podnikatel, pak se reklamace řídí obchodním zákoníkem (zákon 513/91 Sb.).

 

Záruční doba

  • Záruční doba, pokud není uvedeno jinak, je 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím.
  • Pokud je zakoupené zboží v záruční době reklamováno, prodlužuje se záruční doba o dobu, která byla nutná pro uvedení reklamovaného zboží do bezvadného stavu. Kupující je po skončení reklamace povinen věc převzít.
  • Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále je povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci.
  • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní mluvou věděl nebo ho sám způsobil.
  • Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.
  • Doba pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní od doručení reklamovaného zboží, po dohodě s kupujícím může být lhůta pro vyřízení reklamace delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

Vyřízení reklamace 

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Postup při podání reklamace:

  • Před odesláním oprávněné reklamace na naši adresu nás prosím kontaktujte písemně na e-mailu info@skibohemia.cz
  • Prosíme uveďte typ výrobku, číslo nákupní faktury, stručný popis závady a doporučujeme také doložit i fotodokumentaci, urychlíte tím vyřízení vaší reklamace.
  • Poté Vás budeme kontaktovat a domluvíme postup reklamace.
Reklamovaný výrobek zasílejte na adresu:
MSERVIS - Petr Hála
Malá Morávka 38
793 36, Malá Morávka
 

Doporučení:

Doporučujeme výrobek zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím výrobku. Reklamaci zasílejte na vlastní náklady, nikoliv dobírkou (zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty), doporučujeme zásilku pojistit.